مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

قرار دادن کمک به فقیر به عنوان مهریه و نحوه عمل به آن

اگر کسی مهریش را کمک به 114 کودک نیازمند کند چجوری باید دینش را ادا کند اگر خودش تنگ دستی مالی داشته باشد باید چکار کند اگر هم به اندازه خودش داشته باشد چجوری به کودکان کمک کند ؟

اگر مقدار کمک به هر فقیر مشخص نشده مهریه مبهم و باطل است و تبدیل به مهر المثل می شود مگر اینکه با زوج توافق کنند که به جای مهر المثل چه کمکی و به چه مقداری به کودکان نیازمند انجام شود.‌

مهریه بودن ملک مسکونی که زوج متعهد به تبدیل آن به تجاری شده

چنانچه در زمان وقوع نکاح، مهریه زوجه طبق سند رسمی سهمی از شش دانگ از پلاک ثبتی مفروض تعیین و پس از آن زوج حسب تعهد نامه عادی و پیرو آنچه در سند نکاحیه به آن متعهد شده، ملتزم گردد که مورد صداق به صورت واحد تجاری ساخته شود و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری نماید ولیکن پس از مراجعه زوج به شهرداری این تغییر کاربری حسب اعلام شهرداری مقدور نگردیده و زوج آنچه حسب سند رسمی ازدواج بر ذمه و عهده او بوده است را به زوجه انتقال داده و دعوی زوجه مبنی بر الزام زوج به تغییر کاربری به لحاظ اینکه به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار رد دعوی آن صادر شود و این قانون از سال 1367 بوده و زوج در سال 1391 این تعهد را داده است؛ سؤال این مسئله:1- آیا زوجه می‎تواند زوج را به پرداخت مابه التفاوت قیمت مسکونی و تجاری و ساخت پلاک مورد نظر ملزم نماید؟2-باتوجه به اینکه قطعه مورد درخواست یعنی 26 سهم از 77 سهم از 235 سهم شش دانگ از پلاک ثبتی فرضی حسب اعلام شهرداری زیر حد نصاب تفکیکی شهرداری است لیکن کل پلاک قابلیت تغییر کاربری را دارد آیا زوج موظف است نسب به تغییر کاربری کل پلاک اقدام نماید تا بتواند مورد تعهد را انجام دهد یا همینکه مورد تعهد قابلیت اجرایی ندارد بیش از آن تعهدی بر ذمه زوج نمی باشد؟

زوج باید با نظر کارشناسان اضافه قیمتی که ملک با برنامه ای که تعهد کرده می کرده است را به زوجه بپردازد.

نحوه محاسبه سهم الشراکت در خانه قدیمی به عنوان مهریه که تجدید بنا شده

اگر از یک منزل مسکونی حدودأ پانصد متری که در دو طبقه به صورت مشاع بوده، یک دانگ در مهریه ی خانمی باشد؛ الان بعد از تخریب منزل و عقب نشینی، سیصد و خرده ای از زمین مانده و پنج واحد در سه طبقه ساخته شده که طبقه ی اول یک واحد و طبقات دوم و سوم هرکدام دو واحد است. طبقه ی اول 180 متر است که حیاط و پارکینگ نیز جزء طبقه ی اول محسوب نمیشود و مربوط به کل واحدهاست. ضمن اینکه هر واحد از این ساختمان پنج واحدی، سند جدا دارد. لطفا بفرمایید یک دانگ مهریه از این ساختمان چگونه حساب میشود؟ و آیا این یک دانگ از زمین باید حساب شود یا از ساخت؟

در صورتی که مهریه زن، بصورت مشاع از کل ساختمان و زمین بوده است و با اجازه زن تخریب و بازسازی شده است معادل قیمت ملک او از زمین و ساختمان سابق را دراین  زمین و ساختمان جدید شریک است و اگر افزایش قیمت و سودی حاصل شده است به همان نسبت از افزایش قیمت سهم دارد.‌