مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

حکم اشتغال به حجامت

آیا شغل حجامت کردن کراهت دارد و این کراهت شامل زمان معاصر نیز می شود؟

چنانچه شخصی که حجامت می کند طبق نرخ ثابتی که از همه می گیرد درآمد داشته باشد آن شغل کراهت ندارد.