مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

تکلیف کارکنان مراکزی که در آن اسباب لهو و لعب فراهم است

متأسفانه در محل كار اسباب لهو و لعب (ماهواره و پاسور) فراهم است. بارها كنارهگيرى كردهام امّا به علت كم بودن تعداد نفرات شيفت (چهار نفر) هم به خودم سخت مىگذرد و هم به دوستان همكار، و لذا آلوده وضع موجود مىشوم (و البتّه تغيير وضعيّت موجود غير ممكن به نظر مىرسد) بارها به خاطر اين وضعيّت قصد تغيير محل كار را داشتم كه انزوا و دورى از متن جامعه نيز مزيد بر تشديد اين تصميم مىشود، امّا از سوى ديگر ترس از فشار مالى و خوف از ناتوانى در مسايل اقتصادى خانه مرا از تصميم انتقال محلّ كار منصرف مىسازد (چون با تغيير محل كار حدود صد هزار تومان ضرر مالى مىكنم) و از همه مهمتر اين كه به مجالس اهل بيت : (كه در اين دوره و زمانه براى همه لازم و واجب است) كمتر مىتوانم بروم. اگر هم بخواهم به مركز بروم، وضعيّت مركز جالب نيست و سر و كله زدن با آدمهاى مختلف نيز اعصاب مىخواهد. نمىدانم چه كنم. وظيفهام چيست؟

شما در حدّ توان و با زبان خوش توأم با ادب و احترام آنها را نهى از منكر كنيد، چنانچه مؤثّر نشد مسؤوليّتى نداريد ضمناً چنانچه پاسور از آلت قمار خارج شده باشد و در نزد عرف تنها يك وسيله سرگرمى محسوب شود بازى با آن بدون برد و باخت مالى اشكالى ندارد.