مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 2385ارث گروه سوم

اگر وارث فقط دايى و خاله پدرى و دايى و خاله مادرى و دايى و خاله پدرى و مادرى باشند

مسأله 2385ـ هرگاه وارث فقط دايى و خاله پدرى و دايى و خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى برند و بايد مال را سه قسمت کنند، يک سهم آن را دايى و خاله مادرى به طور مساوى تقسيم مى کنند و بقيّه به دايى و خاله پدر و مادرى مى رسد، آنها هم بطور مساوى ميان خود تقسيم مى کنند.

مسئله شماره 2384ارث گروه سوم

اگر وارث يک دايى يا يک خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى و دايى و خاله پدرى باشد

مسأله 2384ـ هرگاه وارث، فقط يک دايى، يا يک خاله مادرى، و دايى و خاله پدر و مادرىو دايى و خاله پدرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى کنند يک سهم به دايى و خاله مادرى و بقيّه به دايى و خاله پدر و مادرى مى رسد و آنها بطور مساوى تقسيم مى کنند.

مسئله شماره 2383ارث گروه سوم

اگر وارث فقط يک دايى يا يک خاله باشد

مسأله 2383ـ هرگاه وارث فقط يک دايى يا يک خاله باشد همه مال به او مى رسد، و اگر هم دايى و هم خاله باشد (و همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند) مال بطور مساوى ميان آنها قسمت مى شود و احتياط مستحب آن است که با يکديگر مصالحه کنند.

مسئله شماره 2383ارث گروه سوم

اگر وارث هم دايى و هم خاله باشد

مسأله 2383ـ هرگاه وارث فقط يک دايى يا يک خاله باشد همه مال به او مى رسد، و اگر هم دايى و هم خاله باشد (و همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند) مال بطور مساوى ميان آنها قسمت مى شود و احتياط مستحب آن است که با يکديگر مصالحه کنند.

مسئله شماره 2382ارث گروه سوم

اگر وارث عمو و عمه هر دو باشند

مسأله 2382ـ هرگاه وارث عمو و عمّه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمّه پدرى ارث نمى برند، سپس اگر ميّت تنها يک عمو يا يک عمّه مادرى دارد مال را شش قسمت مى کنند يک قسمت را به عمو يا عمّه مادرى و بقيّه را به عمو و عمّه پدر و مادرى مى دهند (به طورى که سهم عمو دو برابر عمّه باشد) و اگر ميّت عمو و عمّه مادرى متعدّد دارد (دو عمو يا دو عمّه يا يک عمو و يک عمّه مادرى) مال را سه قسمت مى کنند، دو قسمت را عمو و عمّه پدر و مادرى مى برند (عمو دو برابر عمّه) و يک قسمت را عمو و عمّه مادرى و احتياط واجب آن است که در تقسيم با يکديگر مصالحه کنند.

مسئله شماره 2380ارث گروه سوم

وارث فقط يک عمو يا يک عمه باشد

مسأله 2380ـ هرگاه وارث فقط يک عمو يا يک عمّه است، چه پدر و مادرى باشد (يعنى با پدر ميّت از يک پدر مادر باشد) يا پدرى فقط، يا مادرى، تمام مال به او مى رسد و اگر چند عمو و چند عمّه باشند و همه پدر و مادرى يا پدرى باشند مال بطور مساوى ميان آنها تقسيم مى شود، ولى اگر عمو و عمّه هر دو باشند (و همه پدر و مادرى يا پدرى باشند) عمو دو برابر عمّه مى برد.

مسئله شماره 2378ارث گروه دوم

اگر وارث جد يا جده مادرى يا هر دو برادران مادرى باشند

مسأله 2378ـ اگر وارث، جد يا جدّه مادرى (يا هر دو) با برادران مادرى باشد، جد در حکم يک برادر و جدّه در حکم يک خواهر است و مال را در ميان خود بطور مساوى تقسيم مى کنند و اگر وارث، جدّ و جدّه پدرى (يا پدر و مادرى) با برادران پدرى (يا پدرى و مادرى) باشند جد، حکم يک برادر و جدّه، حکم يک خواهر را دارد و ارث را در ميان خود چنان تقسيم مى کنند که سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود.

مسئله شماره 2377ارث گروه دوم

اگر وارث فقط زن يا شوهر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى باشد

مسأله 2377ـ اگر وارث فقط زن يا شوهر و جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى او باشند، زن يا شوهر، ارث خود را به شرحى که در مسائل آينده خواهد آمد مى برند و يک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادرى مى دهند که بطورى مساوى ميان خود تقسيم مى کنند و بقيّه به جدّ و جدّه پدرى مى رسد و سهم جد دو برابر جدّه است.

مسئله شماره 2376ارث گروه دوم

اگر وارث جد و جده پدرى يا جد و جده مادرى باشد

مسأله 2376ـ هرگاه وارث جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى باشد مال سه قسمت مى شود يک قسمت آن را جدّ و جدّه مادرى، بطور مساوى بين خود تقسيم مى کنند و دو قسمت آن را جدّ و جدّه پدرى طورى تقسيم مى کنند که سهم جد دوبرابر جدّه باشد.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت